دهلران؛ ربودن و گروگان گرفتن یک خانوادە جهت اخذ اعتراف اجباری

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش رسیدە بە مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای سرکوبگر و نهادهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در دهلران، پنج نفر از اعضای یک خانوادە را ربودە و آنان را بە گروگان گرفتە تا از آنان اعتراف اجباری بگیرد.

لازم بە ذکر است کە، در این رابطە ابتدا برادر بزرگ خانوادە بە اسم علیرضا بیگپور و سپس فرزند دوم خانواد محمودرضا بیگپور، ربودە شدەاند.

نیروهای سرکوبگر نهادهای امنیتی ایران سپس دوخواهر این خانوادە بە اسامی گلناز و فاطمە بیگپور را ربودە تا بدین طریق برادران را تحت فشار قرار دهند.

شایان ذکر است کە، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با ناامید شدن از نتیجە آدم ربایی و گروگانگیری این خانوادە، سپس برادر کوچک خانوادە بە اسم امیر محمد بیگپور را نیز ربودە و همە اعضای خانوادە را مورد آزار و شکنجە قرار میدهند.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید