درخواست دفتر حقوق بشر کانتون جزیرە از جامعە جهانی

جمعیت حقوق بشر کوردستان:دفتر حقوق بشر کانتون جزیرە از جامعە جهانی و همە سازمان‌های بین‌المللی خواستار موضع‌گیری نسبت بە اشغالگری دولت ترکیه  شدند و بابت نسل‌کشی روستاهای پیرکووسا ،مەخر سەریسات موضع بگیرند و از عاملان این جنایت بازخواست شود

 

مرکز خبرگزاری روژنیوز در خبری در این بارە منتشر کرد: دفتر حقوق بشر کانتون جزیر برای شرمسار نمودن اشغالگری دولت ترکیه در جرابلس علیە مردم سوریە و همچنان نسل‌کشی مردم مدنی و شهروندان بی‌دفاع اطلاعیه‌ای منتشر نمودند.

در این اطلاعیه آمدە: بعد از اینکە سپاە اشغالگر ترکیه جرابلس را اشغال کرد، در ۲۸ اوت ۲۰۱۶ علیە مردم مدنی و شهروندان بی‌دفاع در منطقە نسل‌کشی انجام داده است.

بنا بە گزارش منابع آگاە در این مناطق هواپیماهای جنگی ترکیه، مردم مدنی در روستاهای بیرکووسا، مەخر سەریسات، را بمباران نمودە کە در این حملە بیشتر از ۴۰ نفر قربانی و عدەای دیگر زخمی شدەاند. دولت ترکیه و حزب حاکم آن، بە بهانە حضور نیروهای سوریە دمکراتیک (ق س د) این مناطق را بمباران کردە است.

 

در این گزارش آمدە کە ما همچون دفتر حقوق بشری این نسل‌کشی را بەمثابە جنایت علیە بشریت عنوان کردە و آن را محکوم می‌نماییم.

همچنان آمدە کە خلق‌های سوریە، خصوصاً جمعیت موجود شمال سوریە، لازم است جهت دفاع از حق خویش مقاومتی بی‌نظیر برگزینند. آن‌ها همچنین از جامعە جهانی و همە سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری خواستەاند نسبت بە اشغالگری دولت ترکیه موضع‌گیری نمایند. و عاملان نسل‌کشی و قتل و عام مردم بی‌دفاع و مدنی توسط ارتش ترکیه، بازخواست شوند.

در این راستا برای دفاع از مراکز حقوق بشری در کانتون جزیرە، جمعیت حقوق بشر کوردستان نیز ضمن تائید وقوع جنایت ضد بشری توسط سپاە ترکیه را محکوم و از مراکز حقوق بشری دفاع و از سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیە اروپا، سازمان‌های حقوق بشری، نهاد حقوق بشری UN و اتحادیە ها، مراکز هم‌پیمان با آن، ائتلاف ضد داعش، خواستار است کەبا تلاش مضاعف و قانونی خویش ادای رسالت نمودە و از نسل‌کشی ارتش ترکیه در غرب کوردستان ممانعت به عمل‌آورند.

همچنان کە در کنوانسیون‌های ضد داعش، یگان‌های مدافع خلق، یگان‌های مدافع زنان و نیروهای سوریە دمکراتیک کە تنها نیروی مقاوم و مبارز علیە داعش عنوان شدەاند و تاکنون توانستەاند همراە ائتلاف هم‌پیمانان خود پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای علیه داعش بە دست بیاورند.

ضروری است در این شرایط بحرانی نیز پشتیبان و حامی نیروهای دمکراتیک و آزادیخواهی همچون (ی پ گ) و (ی پ ژ)، و نیروهای سوریەی دمکراتیک باشند و از اشغالگری و نسل‌کشی دولت ترکیه جلوگیری به عمل‌آورند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان