آیا کسی صدای مارا میشنود

فرهنگیان شهرستان روانسر از عملکرد مدیریت دست نشاندە آموزش و پرورش روانسر امان اللە فرجی انتقاد کردند.

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان جمعی از فرهنگیان این شهرستان از عملکرد مدیر انتصابی و دست نشاندە جمهوری اسلامی ایران در روانسر اعتراض نمودند و خواهان برکناری ایشان از سمت خویش شدند.

بنا بە گفتە یکی از معلمان از زمانی جناب فرجی مدیر شدند هیئت مجتمع روستایی کە از مهمترین اقدامات مدیر قبلی آقای کرمی بود حذف شدند و فواید مجتمع های روستایی زمانی نمود پیدا کردند کە حذف شدند و حتی تشکری از عوامل اجرایی آنان نشد کە هیچ اما در دقیقەهای نود نیز عوامل اجرایی و خدوم از سیستم ایشان سلیقەای حذف شدند .

ایشان همچنان اظهار داشتند خیلی از دانش آموزان یتیم و روستایی و حتی فرزندان معلمان  نیز در میان آنها بود و جهت ادامە رشتە مورد علاقە اشان بە شهرهای دیگر رفتند کە باعث رنجش معلمان و اولیای دانش آموزان شدە است.

ایشان با توجە بە اینکە از نیروهای دست نشاندە و انتصابی حکومتی است باعث اخراج  معلمین دگراندیش در آموزش و پرورش شدە و بە عنوان نیروی اهرم فشار از سوی سازمانهای اتلاعاتی و حراستی آموزش و پرورش روانسر بە دلایل واهی باعث عزل و نصب معلمین میشود.

معلمان شهرستان روانسر این موارد را بر اساس سلیقە و روابت شخصی و تاثیر عوامل خارج از آموزش و پرورش میدانند و خواهان برکناری مدیر فعلی و ترک صندلی خود و واگذاری آن بە نیروهای کارآمد و جوانتر هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان