سرباز وظیفەی کورد توسط فرماندهی یگان محل خدمتش بە قتل رسید

بنابە خبرهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان یک سرباز اهل شهر بوکان توسط فرماندهی پادگان نظامی روانسر در محل خدمت سربازی اش بە قتل رسید.

خبرها حاکی از اینست کە این سرباز اهل روستای کارێزە محمود آباد از توابع شهرستان بوکان با شلیک گلولە از سوی فرماندە پادگان شهرک روانسر جان خود را از دست دادە است. اسم این سرباز سید محی الدین حسینی فرزند عبداللە اعلام شدە است.

بە گفتە یکی از نزدیکان مقتول وی تاکنون فرماندهی پادگان شهرک روانسر دربارە چگونگی رویداد این حادثە بە خانوادە قربانی پاسخ قانع کنندە ای اعلام نکردە است .

مسئولان حکومتی هنگام تحویل جنازە نامبردە بە خانوادەاش از آنان هزینە گلولە شلیک شدە را دریافت کردەاند این اقدام بە این معنا میتواند باشد کە مرگ سرباز یک حادثە ،بودە است،

جمعیت حقوق بشر کوردستان