ائتلاف  علیه  دمکراسی در  روژئاوا

دولت های دیکتاتور منش منطقە، به رهبری ترکیه علیه تنها نیروی دمکرات  در سوریه متحد شده اند.

دولتهای دیکتاتور منش در منطقە  دریافته اند که نیروهای دموکراتیک سوریه با مقاومت ونگرش ورویکرد نوین ومترقی نسبت به تغییر و دگرگونی سیاسی اجتماعی وتز اداره خود مدیریتی دمکراتیک وفدرالیسم خودگردان و عملکردشان در مناطق تحت کنترل وکانتونهای جزیره عفرین کوبانی و… طرحی نوین والگویی مدرن و آزادیبخش برای خلقها ومردمان زیر سلطه حکومتهای  خاورمیانه هستند.

حکومت  بعث سوریه با همکاری احزب الله و جمهوری اسلامی ایران  با  نیروهای دمکراتیک خلق در  حسکه وارد جنگ شدند و غیرنظامیان و شهروندان را مورد حمله قرار دادند کە  موجب زخمی  و کشتە شدن  دەها نفر از شهروندان در حسکە شد.

نیروهای رۆژئاوا کە متشکل از یک ائتلاف جهانی مردمی  است، شهروندان استرالیا تا ایلات متحدە امریکا را در خود جای دادە است و این ائتلاف سنگر مقاومت علیه داعش و نیروهای جهادی واسلام گرا در طول  سالهای اخیر بوده است اما انگار با پیروزی این ائتلاف جهانی  در منبج وحسکه ،دولت های  دیکتاتور منش  منطقە را نگران کرده است.

ترکیه در مخالفت  با ازاد کردن  منبج وحسکه  و مبادا اینکە جرابلس از دست نیروهای  داعش ازاد و بە دست  اتحاد دمکراتیک روژئاوا  بیفتد با چراغ سبز ایالات متحدە  امریکا  با تانگهایش وارد خاک روژئاوا شد. ومواضع نیروهای اتحاد دمکراتیک  دراطراف منبج را در همان لحظات اولیە  توپ باران کرد.

ورود تانکهای ارتش ترکیە بە  روژاوا  جنگی دراز مدت را برای مردم ان منطقە بە همراە خواهد داشت، حضور نظامی ارتش ترکیە نە تنها برای خاموش کردن جنگ و از پاک کردن  نیروهای تروریستی داعش نیست بلکە دامن زدن  بە جنگی فرسایشیست کە جان هزاران نفر را قربانی و صدها هزار نفر را اوارە  خواهد کرد.  جمعیت حقوق بشڕ کوردستان ضمن محکوم کردن سیاستهای جنگ طلبانە دولتهای  ترکیە ، ایران و سوریە  از سازمانها و نهادهای مدنی جهان میخواد کە  با اعتراض  همگانی  خواستار خروج هر چە سریعتر نیروهای ارتش ترکیە از روژاوا شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان