باغات مناطق جوانرود بخاطرکوتاهی مسئولان روبە خشکی نهادە است

بنابە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان باغداران وکشاورزان سورەوەران،گەناو،شەروێنە، سپێوەر، ازتوابع جوانرود بعلت کم آبی وبی توجهی مسئولین مربوطه درآستانەی کوچ کردن بە حاشیەی شهرهای بزرگ هستند.

پیرو گزارش مزبور طی سالهای اخیر بسیاری ازباغات این مناطق بە دلیل نبود آب کافی برای آبیاری خشکیدە ویا درحال خشکیدن هستند.

یکی ازباغداران بە جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت: خشکیدن درختان وباغات این منطقه سیر صعودی به خود گرفته واز ابتدای امسال روند روبه افزایش بخود گرفته است.درادامه می افزاید که مسئولین چشمه های ٱب منطقه را ضبط کرده وبه روستائیان اجازه ی استفاده را نمی دهند .

درهمین رابطه ٱمده است که طی طرح بخشداری شروێنە تمام چشمەهای آب بالاخانی شروێنە راثبت کردە واستفادە ازآب این چشمەها برای باغات منوط بە کسب اجازەی دست اندرکاران دولتی نمودە است.همچنین چشمەی مربوط بە باغات ازطریق فنس کشی وقفل ٱن بروی مردم ودام را اجرا نموده اند.

شروێنە وسپێوەراز مناطق بکر گردشگری شهرستان جوانرود میباشد وسالانە گردشگران زیادی را جذب منطقه میکند.

متاسفانە تخریب طبیعت ونابودی منابع طبیعی  جهت پیشبرد اهداف سیاسی وسیاستهای تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران درشرق کوردستان میباشد.این روش بەسیاست زمینهای سوختە معروف است ،کەدرواقع سعی درنابودی زراعت و قطع وازبین بردن باغات طرف مقابل،یعنی ٱنهایی که با سیستم حکومتی مخالف وسرناسازگاری دارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان