محرومیت از تحصیل فعال دانشجویی کورد

دانا لنج آبادی فعال دانسچویی کورد از ادامە تحصیل محروم شد ، این فعال دانشجویی کورد از سوی شعبە یک دادگاە انقلاب شهر مریوان بە حبس محکوم شدە بود و مدت بیست ماە را در زندان گذراندە است. اتهامات این داشجوی کورد تبلیغ علیە جمهوری اسلامی ایران، اقدام عليه امنيت ملی و اخلال در نظم عمومی بود .

قابل ذکر است کە این فعال کورد پنجم بهمن ماه ۹۲ توسط ماموران امنيتی شهر مريوان بازداشت شد.

بر اساس گزارش و اخبار موجود این دانشجوی کورد بە دانشگاە محل تحصیل خود مراجعە کردە ،  پس از پيگيري هاي لازم ، ثبت نام و انتخاب واحد ترم پائيز، به ایشان  گفته اند كه نمي تواند به تحصيل ادامه دهد.

بە همین دلیل نامبردە بە مراجع  استانی مراجعه كردە است، ولی جوابی کە دریافت کردە است ، این بودە کە آنها اختیاراتی در این رابطە ندارند و ایشان با حکم ممانعت از ادامە تحصیل مواجە شدە است.