زخمی شدن یک کولبر با شلیک نیروهای هنگ مرزی ایران

ک.م.م.ک:

شنبە ۱۲ آذر ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک کولبر در منطقە هنگەژال بانە با هویت نادر رضایی ۲۳ سالە، با شلیک نیروهای هنگ مرزی ایران از ناحیە پا زخمی شد.

بر اساس گزارش، نیروهای هنگ مرزی بدون اخطار قلبی بە سمت این کولبر شلیک کردە و نامبردە را با اسلحە کلاشنیکف مورد اصابت گلولە قرار دادە کە در انجام آن وی، از ناحیە ران دچار شکستی و خونریزی شدید شدە است.

لازم بە ذکر است کە، کولبر مذکور جهت مداوا بە بیمارستانی در بانە منتقل شده است.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید