با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران یک شهروند مریوانی زخمی شد

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۱۰ آذر ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در یک ایست بازرسی شبانە در مسیر جادە سنندج(سنە)ـــ مریوان بە سوی ماشین شخصی یک شروند اهل مریوان بە اسم هیمن بالود شلیک کردە و وی را بە شدت زخمی کردند.

بر اساس گزارش، هیمن بالود مورد اصابت ۲ گلولە قرار گرفتە و وضعیت وی بسیار خطرناک گزارش شدە است.

لازم بە ذکر است کە، این شهروند بە بیمارستان کوثر سنندج منتقل و در بخش مراقبتهای ویژە تحت نظر میباشد.
هیمن بالود ساکن محلە تازآباد مریوان است.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید