احتمال نقص عضو محمد اختیاریان

ک.م.م.ک:

محمد اختیاریان ورزشکار بازداشتی اهل خرم آباد کە در جریان اعتراضات سراسری با شلیک گلولە جنگی از ناحیە پا زخمی و سپس بازداشت شد، احتمال دارد هر لحظە پایش را از دست بدهد.

بر اساس گرازش، نامبردە بە صورت مجهول الهویە و تحت الحفظ در بیمارستان عشایر خرم آباد در یک اتاق با قفل مخثص بستری و بدون دکتر رها شدە است.

این ورزشکار بازداشتی کە پس از زخمی شدن با تاخیر سە روز و از دست مقدار زیادی خون بە بیمارستان منتقل شد، چند عمل ناموفق داشتە و در صورت تاخیر در انجام عملهای دیگر پایش را ازدست میدهد.

محمد اختیاریان در روز ۵ آبان و در مراسم چهلم نیکا شاکرمی با شلیک نیروهای سرکوبگر زخمی سپس بازداشت و شنکجە شد.
لازم بە ذکر است کە، حسین اختیاریان برادر محمد نیز در روز اول آذر ماە توسط نیروهای امنیتی ربودە شدە و در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید