اعتراض روستاییان ره شه ده، حسن آوله، گویزه کویره و عصر آباد بە شهرداری مریوان

بنا بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان روستاییان ره شه ده،  حسن آوله،  گویزه کویره و عصر آباد در در رابطە دفن نامناسب زباله شهری در این منطقە  بە شهرداری مریوان اعتراض کردند.

جایگاه دفن زباله مریوان در ٨ کیلومتری این شهر  واقع شده است، قرار گرفتن محل دفن زباله مریوان در نزدیکی چند روستای کوچک و بزرگ از جمله  ره شه ده،  حسن آوله،  گویزه کویره و عصر آباد می باشد و باعث بروز مشکلاتی برای مردم و کشاورزان این مناطق شده است.

در همین گزارش امدە است کە  ٢ شهریور ماە  روستاییان در اعتراض بە  دفن نامناسب زبالەهای شهری در این منطقە  دست بە اعتراض زدند

روستاهای مذبور تقریبا در اطراف شهر مریوان قرار دارد اما  بنا بر سیاستهای تبعیض امیز دولتی  در شرق کوردستان کمترین اقدامی در  جهت توسعە و بهبود وضعیت روستاییان  انجام گرفتە است.

روستاهای مذبور همچنین در مسیر جادەهای مریوان  بە سنندج و مریوان  بە سقز قرار دارند  و دارای جنگلهای وسیع و رودخانەهای پر اب میباشد  و میتواند محلی برای دارمدهای گردشگری و توریستی باشد . اما جمهوری اسلامی ایران با سیاست تخریب محیط زیستی قصد هر جە ویرانتر کردن در این منطقە را دارد، بە همین دلیل جمعیت حقوق بشر سیاستهای تخریبگرانە جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان را محکوم و از فعالان محیط زیستی  و مردم این منطقە میخواهیم کە در  مقابل سیاستهای تخریبگرانە محیط زیستی جمهوری اسلامی ایران ساکت نباشند و اجازە ندهند کە محیط زیست شرق کوردستان توسط جمهوری اسلامی ایران بیش از این مورد حملە قرار گیرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان