بی خبری از سرنوشت سە شهروند ربودە شدە در تکاب

ک.م.م.ک:

نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران در جریان خیزش گستردە ملت کوردستان و ایران، اقدام بە روبودن شهروندان کردە و طی این یورش، سە شهروند اهل تکاب بە اسامی وحید دیهیم، مهدی مرادی فرزند ابراهیم و سامان محمودی فرزند صابر را ربودند.

بر اساس گزارش، پس از ربودە شدن این شهروندان توسط نیروهای مسلح و تروریست جمهوری اسلامی ایران، نامبردگان بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە ونشر این خیر از سرنوشت شهروندان ربودە شدە اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید