گزارش ماهانە نقض حقوق بشر در ماە نوامبر ۲۰۲۲

ک.م.م.ک:

گزارش نقض حقوق بشر در ماه نوامبر ۲۰۲۲ تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع کرده است، جمع بندی شده است .

این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض کرده و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از سوی حکومت ایران انجام می‌گیرد.

دستگیری و زندان

در این ماه بدلیل اعتراضات سراسری در ایران و مخصوصا در شرق کوردستان، شاهد سیر صعودی بازداشتیها، زخمیها و کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان و بخصوص کودکان بودیم. به دلیل وضعیت موجود و قطع مکرر اینترنت، دسترسی به مشخصات تمام افراد و رقم واقعی بازداشت شدگان، زخمیها و کشته‌شدگان میسر نبوده، و تا این لحظه آماره احراز شده به شرح زیر است، آمار بازداشت شدگان زن ۲۹ نفر و مردان ۳۴۹ نفر گزارش و همچنین ۲۴ کودک نیز بازداشت شدند، که شمار بازداشت و زندانیها میتواند بسیار بیش از این باشد.

شلیک به مردم عادی

در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و کشتار مردم، مخصوصا سرکوب و کشتار زنان بعد از مرگ ژینا (مهسا) امینی توسط این نیروها که از شرق کوردستان شهر سقز و دیوانده‌ره شروع شد و تمام شهرهای ایران را در بر گرفت، مردم از سوی نیروهای حکومت ایران مخصوصا در تمام شهرهای شرق کوردستان هدف مستقیم گلوله قرار گرفتند، که طبق گزارشهای رسیده ۷۲ نفر (زن و مرد) و ۴ کودک کشته و بیشتر از ۲۲ نفر زخمی شدن که ۸ تن از آنها کودکان بودند.

کولبران و کاسبکاران

شلیک مستقیم نیروهای مسلح سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران منجر به زخمی شدند ۲ کولبر شده است.
لازم به ذکر است که تاکنون هیچ نهادی در ایران و کوردستان در این باره اقدامی سازنده انجام نداده و هیچکس به دلیل این جنایت محاکمه نشده است.

اعدام

در ادامه سیاستهای غیر انسانی و خصمانه حکومت ایران در این ماه نیز شاهد اعدام ۱ نفر از هموطنان و صدور حکم اعدام برای یک شهروند دیگر بودیم.

در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک
حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و حذف مردم شرق کوردستان، ۲ تن از شهروندان ترور شدند.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان، از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید