احراز هویت چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۶ آذرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، خدر محمدی طنز نویس و محقق ادبیات فولکلور کوردی، بە همراە پسرش هاوری محمدی در پیرانشهر(پیرنشار) توسط نیروهای سپاە پاسدران ربودە شدە و تاکنون از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست.

در همان روز و در درە شهر ایلام نیروهای امنیتی ایران، یونس اصلمرز ۴۰ سالە فرزند هوشنگ رابازداشت و بە ادارە اطلاعات ایران در این شهر منتقل کردند.

شنبە ۵ آذر، نیروهای تروریست ساە پاسدارە با ۴ اتومبیل شخصی بدون پلاک در سنندج(سنە)، ۴ نوجوان بە اسامی، بابک گنجی، احمد نقشبندی، سعدی مرادی، و یک شخص دیگر کە هویت وی هنوز مشخص نیست را ربودە و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

لازم بە ذکر است کە، ربودن این شهروندان کە همگی ۱۴ و ۱۵ سالە هستند با ضرب و شتم و تیراندازی بە سوی مردمی کە مانع از ربودە شدنشان بودن همراە بود.

همچنین در روز جمعە ۴ آذرماە نیز در شهر پاوە، نیروهای امنیتی یک شهروند بە اسم شایان انفرادی را ربودە و بە مکان نامشخصی منتقل کردند.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید