حکومت ترکیە با تانک و توپ خواستەهای دمکراتیک ملت کوردستان را پاسخ می دهد

دولت و حاکمیت ترکیە حملات خود بە مردم معترض در کوردستان را شدت بخشیدە است، در اقدامی دیگر نیروهای نظامی این کشور با سلاح سنگین شهرهای کوردستان را هدف گرفتە و دەها کودک و افراد؛غیر مسلح را کشتە و زخمی کردە است.

آنچە در شهرهای جزیر ، سلوپی، آمد و…. می گذرد جنگ تمام عیار یک کشور علیە مردم غیر مسلح می باشد. در شهرهای جزیر و سلوپی صدها نفر در معاصرە نیروای نظامی ترکیە قرار گرفتەاند.

زا اعلام حکومت نظامی و لشکرکشی دولت ترکیە، آب، برق، انرژی گرمایشی، دارو و لوازم پزشکی، غذا و خوراک در چندین شهر و بخشهای کوردستان تمام شدە و هر لحظە احتمال روی دادن فاجعە وجود دارد.

در اکثر مناطق کوردستان جنگ و درگیری شکل گرفته است،  نیروهای نظامی  با سلاح سنگین شهرها و مردم غیر مسلح را هدف گرفته و به قتل می رسانند.

تا کنون دهها کشته و زخمی نتیجه سیاست های جنگ طلبانه دولت ترکیه بوده است،  قابل ذکر است که دهها تن از روسای مشترک شهرداری ها و اعضای حزب دمکراتیک خلق ها بازداشت شده اند.

فیلم هایی که از بازداشت شهروندی منتشر شده است،  نشان می دهند د که سەربازان ترک تمامی حقوق و کرامت انسانی را زیر پا گذاشته و بازداشت شد آن را در خیابان و پیش روی مردم به شنیع ترین شیوه ها شکنجه می کنند.

  • آنچه در کوردستان اتفاق می افتد،  بیشتر شبیه اشغال نظامی یک کشور و قتل عام ساکنین و مردم است.