توهین بی بی سی فارسی بە ملت کورد

بخش فارسی تلویزیون بی بی سی، روز یکشنبە ٢١ ئاگوست، در حال پخش برنامە زندە ساعت ١٨،٠٠,   قربانیان  انفجار انتحاری عروسی شهر غازی عنتاب کە نزدیک به دو میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از قطب‌های مهم اقتصادی منطقە  به شمار میرود، عشیرە قلمداد و پانوشت خبرهایش کرد.

در زبان فارسی عامیانە  بکار گرفتن کلمە عشیرە بە مثابە کوچک شمردن و غیر مدرن بودن آن مردم  بکار گرفتە میشود  در لغت نامە فارسی دهخدا عشیره به معنی قبیله است.  در همان لغت نامە امدە است کە جامعه عشایری شیوه زیستی متفاوت و جدای از شیوه زیست شهری و  زیست روستایی است. و انها را دامدران  کوچگر معڕفی میکند.

در بسیاری از خبر گزاریهای جهانی قربانیان این حادثە اسفناک  را کوردهای طرفدار حزب دمکراتیک خلقها معرفی کردند. ملت کورد در شمال کوردستان (جنوب شرقی ترکیە)  مانند همە انسانهای دیگر درجهان دارای ملیت خود میباشند.

در دانشنامە بريتانيکا ٢٠٠٤ در مورد تعریف ملت  امدە است کە  « يك گروه محدودی كه از لحاظ نژادی، فرهنگی و قومی در یک منطقە جغرافیایی زندگی میکنند ملت نامیدە میشوند.» لغت نامه انگليسی كالنيز  « گروههای انسانی كه ويژگی های نژادی، دينی، زبانی و ديگر ويژگی های مشترك دارند» ملت تعریف میکند. در قوانین حقوق بشر بين المللی   یک واحد بزرگ انسانی  که طی تکامل تاریخی به وجود آمده و بر شالوده اشتراک سرزمین و تاریخ و فرهنگ ملی استوار است ملت نامیدە است.

با وجود اینکە هیچ یک از دانشنامەهای معتبر جهانی تعریفی بر اساس عشیرە بودن  در مورد قربانیان این انفجار  ارائە نمی دهند، خبر گزاری بی بی سی با بکار گیری کلمە عشیرە هم در تناقض با تعاریف جهانی و هم مغایر با مفاد حقوق بشری از جملە اعلامیەجهانی حقوق بشر و تمامی کنوانسیونهای سازمان ملل در مورد حقوق ملتها عمل کردە است.

لذا جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکوم کردن این عمل توسط خبری گزاری بی بی سی بخش فارسی از مسئولین این خبر گزاری میخواهد بر اساس  موازین حقوق بشری عمل کردە و اینگونە ملتهای دیگر را مورد تحقیر و تمسخر قرار ندهند و افرادی را کە شئون خبرنگاری را رعایت نمی کنند از کار برکنار و یا بە انها اخطار جدی دادە شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان