جنگلهای بلوط بانەمران در پاوە در اتش میسوزد

بە گزراش جمعیت حقوق بشر کوردستان ، صبح امروز یکشنبه، ٣١ مرداد ماە جنگلهای بلوت اطراف  شهرستان بانە مران در اطراف پاوە در شرق کوردستان طعمە حریق شد و تاکنون ماهد نشدە است.

در گزارش امدە است کە مردم محل و فعالین محیط زیستی در شهر بانە اطراف  این شهر در حال حاضر مشغول خاموش کردن اتش میباشند.

از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ١٢ فقرە حادثە آتش سوزی در اطراف  پاوە  بە وقوع پیوستە کە تخمین زدە میشود بیش از ٣٠  هکتار از مراتع و جنگل‌های بلوط بانه از بین رفتە است.

سوختن جنگل و پوشش گیاهی در شرق کوردستان  مدت چندین سال است طبیعت شرق کوردستان  را تهدید و هیچ جریان و نهاد مرتبط  بە جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان  خود را مسئول و پاسخگو نمی‌داند.

آتش سوزی در جنگل‌های بلوط در شرق کوردستان  يكی از عوامل بسيار مهم تخريب جنگل‌ها بوده، به طوری كه سالانه مساحت قابل توجهی از اين جنگل‌ها دستخوش حريق می‌شود و با توجه به شدت آتش سوزی اثرات متفاوتی بر شرايط اكولوژيكی محيط تحميل می‌گردد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان