شلیک های بی هدف سرکوبگران جمهوری اسلامی در آبدانان چشم شهروندی را کور کرد

ک.م.م.ک:

بر اساس اظهارات عیسی بازیار، فعال حوزە مین روبی و اهل شهر آبدانان: جمعە ۲۷ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای مسلح سرکوبگر جمهوری اسلامی در آبدانان در جریان خیزش آزادی خواهان، با اسلحەهای ساچمەای بە سوی مردم معترض شلیک کردە کە در نتیجە آن محمد علی رضایی شهروند ۶۰ سالە زخمی شدە و بر اثر اصابت ساچمە، چشم چپش را از دست داد.

منبع مذکور افزود: شخص دیگری کە طبق اظهارات منابع محلی وی را فرزند حشمت همتی نامیدەاند نیز از ناحیە چشم زخمی شدە است.

عیسی بازیار افزود: مردم زیادی از شهروندان آبدانان جهت همکاری و دلجویی در مقابل درب منزل محمدعلی رضایی جمع شدەاند.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید