جنگل‌های مریوان برای چندمین بار از سوی دشمنان طبیعت کوردستان مورد آتش‌سوزی قرار گرفت

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: پس از سپری شدن شش روز از آتش زدن جنگل‌های مریوان، این جنگل‌ها هنوز در آتش می‌سوزند.

 

بالک، روستای بیلە، دەروران، بوریدر، کولان و چند محل دیگر از سوی دشمنان طبیعت کوردستان طعمه حریق شده‌اند و بیش از گذشت شش روز جنگل‌ها و مراتع این مناطق هنوز در آتش می‌سوزد و بیشتر از ۲۰۰۰ هکتار از مراتع و جنگل‌های مریوان همچنان در آتش می‌سوزد و خسارت فراوانی را وارد نموده است.

 

یکی از شاهدان عینی در مریوان می‌گوید کە این آتش‌سوزی شش روز ادامە دارد و تاکنون از سوی نهادهای دولتی اقدامی برای خاموش کردن آن انجام نشدە و برای خاموش نمودن آتش به یاری مردم نیامده‌اند.

 

شایان‌ذکر است کە مساحت دو هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع مریوان در آتش سوختە و خسارت فراوانی بە جنگل‌ها و جانداران و اکوسیستم مریوان زدە است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان