احراز هویت یکی از کشتە شدگان مهاباد

ک.م.م.ک:

جمعە ۲۷ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران در مهاباد یک شهروند بە اسم محمد احمدی گاگش را با شلیک مستقیم اسلحە جنگی کشتند.

بر اساس گزارش، نیروهای مسلح و سرکوبگر ایران بە شهروند مذکور بر روی پشت بام شلیک کردە و نامبردە ازناحیە سر مورد اصابت گلولە قرار گرفتە، جان باختە است.
م.ە

عکس از کردپا گرفتە شدە است.

دیدگاهتان را بنویسید