ربودە شدن یک پدر و فرزند توسط نیروهای امنیتی ایران در سنندج

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۲۳ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت ایران در جریان اعتراضات سراسری، ساسان پرتونوری را در سنندج(سنە) ربودە و بە مکان نامشخصی منتقل کردند.

بر اساس گزارش، فردای تاریخ مذکور، سەشنبە ۲۴ آبان نیروای مسلح نهادهای امنیتی در یک اقدام مشابە شکراللە پرتونوری، پدر ساسان پرتونوری را نیز ربودە و بە یکی از نهادهای امنیتی حکومت ایران در سنندج منتقل کردند.

لازم بە ذکر است کە، از سرنوشت شهروندان مذکور اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید