بیخبری از سرنوشت یکی از بازداشت شدگان قیام ژینا در دیولان

ک.م.م.ک:

جمعیت حقوق بشر کوردستان مطلع گردید کە، سرنوشت یکی از بازداشت شدگان قیام ژینا بە نام حسین امیری حسینی کە توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بازداشت شد، پس از گذشت نزدیک بە ۲ ماە نامعلوم است.

بر اساس گزارش، حسین امیر حسینی اهل دیولان پس از بازداشت بە سلولهای ادارە اطلاعات منتقل و تحت بازجویی و شکنجە قرار دارد.

لازم بە ذکر است کە، برخی از شهروندان بازداشت شدە همزمان با این شهروند، پس از سپری کردن دوران بازجویی بە زندان ایران منتقل شدند.

شایان ذکر است کە، علی الرغم پیگیریهای مستمر خانوادە این شهروند بازداشت شدە، از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران پاسخ مشخصی بە ایشان دادەنشدە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید