گزارش نقض حقوق بشر طی ۵۵ روز از اعترضات سراسری

گزارش نقض حقوق بشر طی ۵۵ روز اخیر تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان است کە با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع‌آوری کرده است، جمع بندی شده است.

این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض کرده و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از سوی حکومت ایران انجام می‌گیرد.

دستگیری و زندان

در این ماه بدلیل اعتراضات سراسری در ایران و مخصوصا در شرق کوردستان، شاهد سیر صعودی بازداشتیها، زخمیها و کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان بودیم.  به دلیل وضعیت موجود و قطع مکرر اینترنت، دسترسی به مشخصات تمام افراد و رقم واقعی بازداشت شدگان، زخمیها و کشته‌شدگان میسر نبوده، بر همین اساس آمار بازداشت شدگان زن ۱۳۰ نفر و مردان ۶۴۵ نفر گزارش شده که شمار بازداشت و زندانیها میتواند بسیار بیشتر این باشد.

شلیک به مردم عادی

در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و کشتار مردم، مخصوصا سرکوب و کشتار زنان بعد از مرگ ژینا (مهسا) امینی توسط این نیروها که از شرق کوردستان شهر سقز و دیوانده‌ره شروع شد و تمام شهرهای ایران را در بر گرفت، مردم از سوی نیروهای حکومت ایران مخصوصا در تمام شهرهای شرق کوردستان هدف مستقیم گلوله قرار گرفتند که طبق گزارشهای رسیده ۶۷ نفر (زن و مرد) کشته و بیشتر از ۳۷ نفر زخمی شده‌اند شده‌‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید