ربودن یک شهروند در میاندواب

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۱۲ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، در ادامە روند اعتراضات سراسری بە کشتە شدن ژینا امینی، نیروهای امنیتی حکومت ایران یک شهروند بە نام محمد قرنی آذر، ۵۷ سالە و اهل مهاباد را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

لازم بە ذکر است کە، شهروند مذکور ساکن میاندوآب بودە و بدون ارائە حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی باز داشت شدەاست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید