بیانیە #جامعەمدنی مریوان در رابطه با اعتراضات و قیام سراسری مردم ایران برای تحقق آزادی، عدالت و دموکراسی

ک.م.م.ک:

درحالیکه بیان نارضایتی‌های عمومی مردم ایران به شیوه‌های بدیع و متنوع، بیش از چهل روز را گذرانده است، برای همه‌ی مردم ایران و جهان مبرهن است، که این اعتراضات ریشه در بیش از چهار دهه فقدان آزادی، نارضایتی سیاسی و پایمال شدن حقوق عموم مردم به ویژه زنان ایران دارد.

امروز عطش آزادی و دموکراسی در گستره‌ی جامعه ایران تمکین یافته است با این وجود، حاکمیت جز سرکوب و زندان و خشونت عریان، آبی بر عطش خواسته‌های مهار ناشدنی جامعه فرزانه ایران نپاشیده و هیچ گاه در مقام پاسخگویی بر نیامده‌است.
قیامی که با نام #ژینا(مهسا) امینی و با نام زن کورد و با امید به آزادی و زندگی انسانی برای تمامی زنان و مردان ایران در قربانگاه پلیس ارشاد و با قتل “ژینا” پا گرفت، اکنون در سراسر ایران گسترده است و شعار #زنزندگیآزادی به طرحی مشترک برای تغییرات بنیادی در مطالباتِ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران و همه‌ی ملیت‌ها و گروههای اجتماعی و سیاسی و اقشار و اصناف مختلفِ جامعه بدل شده است.
دادخواهی مردم ایران، حول این مطالبه و شعار سترگ، همه‌ی اختلافات اقشار و گروه‌ها را سترد و ضمن احترام به تنوع و تکثر افکار، موجب هم‌بستگی گروهها و اقشار گوناگون اجتماعی و سیاسی شد و تا همه با هم و دست در دست یک‌دیگر، برای آبادانی و آینده‌ی بهترِ ایران، به پا خیزند. بنا بر این ضروری است، تمامی فعالان و گروههای اجتماعی، این نقطه اشتراک را مبنای فعالیت های خود قرار دهند.

در این مقطع حساس تاریخی، کوردستان به خود می بالد که پیشاهنگی آزادی و دموکراسی و دفاع ازحقوق زنان ایرانی را بر دوش گرفته و از همه‌ی کسان، اقشار، گروه‌‌ها و نحله‌های تاثیرگذار می خواهد که با درایت و همبستگی سراسری، از این افتخار محافظت نمایند.

خشونت و سرکوب عریان حاکمیت، تا کنون، صدها کشته و هزاران زخمی از میان جوانان و عموم مردم به همراه داشته و نیز به بازداشت و زندانی هزاران نفر از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و دیگر ناراضیان از هر قشر و صنفی گشته است.
برنامه‌ی سیستماتیک در اخلال و قطع اینترنت برای جلوگیری از شنیدن فریاد دادخواهی مردم و سرپوش گذاشتن به تمامی خشونت‌های حاکمیت، بوده است اگرچه این محدودیت‌ها ذره‌ای از اراده‌ی آهنین مردم ایران برای پیگیری مطالباتشان نکاسته است و حاکمیت نتوانسته بر اراده‌ی آن‌ها غلبه نماید، اما همین رفتار غیر قانونی آن‌ها، توهین به شعور مردم فهیم ایران قلمداد می‌شود. حمله‌ی‌های خشونت‌بار به ساحت دانشگاه و مدارس و تهدید و ارعاب دانشجویان و دانش آموزان، برخلاف اهداف حاکمیت، موجب همراهی بیشتر مردم برای دفاع از حقوق خود شده است.

تاریخ معاصر گواە این واقعیت است کە ستم و محرومیت فراوانی بر مردم ایران روا داشته شده است اما سهم مردم کورد از این ستم‌بری مضاعف بوده است، بنا بر همین قاعده، هر نوع نارضایتی مدنی در کوردستان با خشونت عریان‌تر و سرکوب شدیدتری همراه بوده است.

جامعه مدنی مریوان از حاکمیت می خواهد از سرکوب سیستماتیک مردم در اشکال مختلف دست بردارد و به حق مردم در طرح خواستهای سیاسی و اجتماعیشان، در قالب تجمعات و اعتراضات مدنی گردن نهد.

ما ضمن رصد و تحلیل اوضاع جامعه کوردستان و ایران، با اذعان به وجود موزائیک فرهنگی، سیاسی در ایران، خواهان همگرایی بیشتر مردم در اعتراضات مدنی و پیگیری مطالبات عمومی هستیم. همچنین ضمن احترام به تمامی گرایش های فکری آزادی خواهانه و اذعان به وجود تنوع سیاسی و فرهنگی در کوردستان و مریوان، خواستار همگرایی در تمامی فعالیت ها، در سایه خواستهای مشترک جامعه می باشیم.

جامعه مدنی مریوان ضمن محکوم کردن همه‌ی خشونت‌های اعمال شده حاکمیت در برابر نارضایتی‌ها و دفاع مشروع مردم از حقوق خود، با تمامی خانواده‌هایی که جان عزیزیان خود را در راه آزادی و بیان مطالبات، از دست داده، عمیقا ابراز همدردی می نماید و خواهان آزادی تمامی زندانیان و دستگیر شدگان می باشد.

جامعه مدنی مریوان
آبان 1401

دیدگاهتان را بنویسید