انتقال یک شهروند به زندان ایران

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی ، یک شهروند با هویت ” عرفان کهزاد”، ساکن کرج که توسط نیروهای امنیتی در ۴ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود به زندان قزلحصار در رجایی شهر کرج منتقل شد.

لازم به ذکر است که این شهروند در جریان اعتراضات و اعتصابات مردمی به قتل حکومتی ژینا توسط نیروهای امنیتی حکومت به شدت زخمی شده بود و در منزل شخصی خود مشغول مداوا بوده است که با یورش نیروهای امنیتی ایران به منزل وی ، او را بازداشت کرده اند.

شایان ذکر است که این شهروند در مدت یک ماه بازداشت ۲۴ روز را در سلول انفرادی و ۷ روز را در بند عمومی بوده است.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید