جان باختن یکی دیگر از شهروندان معترض مهاباد

ک.م.م.ک:

جمعە ۶ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، مسعود احمد زادە اهل مهاباد و ساکن محلە ایران پیما بر اثر شدت جراحات حاصل از شلیک گلولە جنگی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران جان باخت.

بر اسا گزارش، مسعود محمد زادە روز پنج شنبە در جریان اعتراضات سراسری در شهر مهاباد، هدف شلیک نیروهای مسلح قرار گرفتە و یک روز بعد در بیمارستان بەدلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

لازم بە ذکر است کە، در روز چهلم جان باختن ژینا امینی اعتراضات در مهاباد شدت یافت و نیروهای سرکوبکر ایران بە سوی مردم معترض آتش گشودند کە تا بدین لحظە با احتساب این شهروند، ۶ نفر توسط نیروهای مسلح ایران در مهاباد کشتە شدەاند.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید