بی اطلاعی از سرنوشت یک شهروند در جوانرود و بازداشت دو شهروند در آبدانان

ک.م.م.ک:

بر اساس اطاعات مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، دانش آموزی با هویت سوران عزیزی اهل جوانرود از استان کرماشان، مدت دو هفتە پیش در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است تا کنون از سرنوشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

از سوی دیگر و در یک خبر در مورد بازداشت شدەگان، چهارشنبە ۲۷ مهر ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، دو شهروند در شهر آبدانان بە اسامی علی سلیمانی و محمود بازدار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید