تداوم اعتصاب واران محمد نژاد و محرومیت از تحصیل محمد ایلخانی زادە

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، واران محمد نژاد دانشجوی ارشد رشتە هنر در دانشگاە یزد و از اعضای انجمن فرهنگی مدنی نوژین سنە واهل روستای تنگیسر، کە توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدە بود از روز ۲۱ مهرماە اقدام بە اعتصاب غذا کردە بود همچنان در اعتصاب بسر میبرد.

در یک خبر دیگر کە بە مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است، محمد ایلخانی زادە دانشجوی مقطع دکتری و فعال دانشجویی از ادامە تحصیل در این مقطع محروم شد.

بر اساس گزارش، شورای صنفی دانشجویان ایران خبر مذکور را تائید کردە است.
شایان ذکر است کە، محمد ایلخانی زادە در سال های گذشتە در آزمون کنکور مقطع دکتر رتبەهای ممتازی کسب کردە برای مثال در طول پنج سال گذشتە رتبەهای ۳، ۲۳ و ۲۱ و سال گذشتە نیز رتبە ۲۱ را کسب کردە است.
نامبردە در این سالها پس از اعلام نتایج بارها احضار و بازجویی شدە بود، علی الرغم پیگیریهای مکرر طی یک سال گذشتە و اعلام رسمی آموزش دانشگاە تهران مبنی بر قبولی نامبردە در مقطی دکتری جامعە شناسی دانشگاە تهران، با فشار هستە گزینش وزارت علوم و وزارت اطلاعات از ادامە تحصیل نامبردە در این مقطع جلوگیری بە عمل آمدە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید