ریزان احمدی با قید وثیقە موقتا آزاد شد

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۲۷ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، ریزان احمدی فعال حقوق زنان و اهل سنندج(سنە) کە حدود چهار هفتە پیش و در اعتراضات سراسری از سوس نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدە بود، با قید وثیقە بە شیوە موقت از زندان کانون اصلاح و تربیت حکومت ایران در سنندج آزاد شد.

نامبردە در طول دوران بازداشت از حق داشتن وکیل و تماس با خانوادە محروم بود.

ریزان احمدی فعال مدنی شهر سنندج در تاریخ ۲۹ شهریور در محل کار خود از سوی نیروەای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید