تازەترین اخبار از وضعیت شهر آبدانان پس از هجوم نیروهای مسلح بە معترضین

ک.م.م.ک:

بە گفتە عیسی بازیار فعال حوزە مین روبی: دوشنبە ۲۵ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، در پی اعتراض مردم شهر آبدانان در استان ایلام و متعاقب آن، حملە نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بە جمعیت مردم ۲۰ نفر از معترضین با شلیک اسلحە ساچمەای زخمی شدند.

نامبردە افزود: با حملە نیروهای مسلح بە مردم شهر آبدانان کە تا پاسی از شب ادامە داشت، تا کنون ٨ نفر بازداشت شدە کە اسامی سە نفر از آنان بە شرح ذیل می باشد:
“رضا مرادخانی” ۳۲ سالە، “حسن لالەزاری” ۳۲ سالە و”کورش رحمتی”، همچنین یک نفر با اسلحە جنگی بە شدت زخمی شدە کە بە بیمارستان منتقل و وضعیت وی وخیم اعلام شدە است.
این فعال نامی ایلام همچنین گفت: بنا بە خواستە خانوادە شهروندان زخمی و برای حفاظت در مقابل بازداشت آنها توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران، از افشای نام آنها خودداری شدە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید