زمان بازداشت سامان غزالی زندانی سیاسی سابق تمدید شد

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۲۵ مهرماە ۱٤۰۱ خورشیدی، مدت زمان بازداشت “سامان غزالی” ۳۴ سالە، زندانی سیاسی سابق اهل مهاباد ۱۵ روز دیگر تمدید شد.

بر اساس گزارش، سامان غزالی یکشنبە سوم مهرماە توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بدون ارائە حکم قضایی بازداشت و ادراە اطلاعات ایران در اورمیە منتقل شد. نامبردە پس از سپری کردن یک دورە بازجویی در تاریخ ۱۰ مهرماە بە زندان مرکزی ایران در اورمیە منتقل شد، این زندانی سیاسی سابق در زمان بازجویی مورد شنکجە و آزار جسمی قرار گرفتە بود.

سامان غزالی مدت ۱۱ روز است کە ار حق تماس با خانوادە محروم بودە و در بلاتکلیفی بسر میبرد نامبردە بە علت بلاتکلیفی و بازداشت غیر قانونی در اعتصاب غذا بە سر میبرد.
پیشتر سامان غزالی، فعال مدنی اهل مهاباد روز ۹ تیرماە ۱۴۰۰خورشیدی پس از تحمل ۹ ماە حبس شامل عفو قوە قضایی این شد و از زندان ایران در مهاباد آزاد شدە بود.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید