سنندج؛ سرنوشت یکی از فعالین حوزە زنان پس از بازداشت نامعلوم است

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش یک منبع موثق برای جمعیت حقوق بشر کوردستان: از سرنوشت و محل نگهداری ریزان احمدی فعال حوزە زنان اهل سنندج(سنە) کە ۲۳ روز پیش توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد، هیچ اطلاعی در دست نیست.

بر اساس گزارش، نامبردە در طول مدت بازداشت از حق تماس با خانوادە و استفادە از وکیل محروم می باشد.


لازم بە ذکر است کە، این فعال زنان در تاریخ ۲۹ شهریور در محل کارش بازداشت شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید