احضار و بازجوویی دو فعال صنفی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

ک.م.م.ک:

پنج شنبە چهاردەهم مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، صلاح حسینی یکی از اعضای انجمن صنفی معلمان کوردستان و اهل سقز پس از اعلام همدردی با مردم بلوچستان از سوی ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

در همین رابطە و در تاریخ مذکور، یک فعال کارگری اهل کامیران بە نام مرتضی صیدی از سوی شعبە ۱۰۱ دادگاە کیفری شهر قدس احضار شد.


بر اساس گزارش، این فعال کارگری براساس ابلاغیه‌ دادگاە، به اتهام “تشکیل گروه با عنوان اتحادیه کارگری با گفتمان الحادی کمونیستی به قصد برهم زدن امنیت کشور” باید روز دوم آبان‌ماه در شعبه ١٠١ دادگاه کیفری در شهر قدس حاضر شود.

لازم بە ذکر است کە، مرتضی صیدی ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ بە همراە چندفعال کارگری ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت و در نوزدهم اردیبهشت با قید وثیقە بە صورت موقت از زندان آزاد شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید