احضار یک فعال کارگری بە ادارە اطلاعات ایران در اشنویە

ک.م.م.ک:

شنبە ۹ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، “حسین پیروتی” زندانی سابق سیاسی و از عضای کمیتە هماهنگی برای کمک بە ایجاد تشکل های کارگری توسط تماس تلفنی بە نهاد امنیتی ادارە اطلاعات حکومت ایران دراشنویە (شنو) احضار شد.

بر اساس گزارش، نامبردە کە عضو گروە کوهنوردی “پیشرو” در اشنویە نیز میباشد، این اقدام نهاد امنیتی را غیر قانونی دانستە و از مراجعە بە ادارە اطلاعات خودداری کرد.

لازم بە ذکر است کە، حسین پیروتی در سالهای قبل چندین مرتبە بە دلیل شرکت در فعالیتهای کارگری با احضار، بازداشت و بازجویی شدە است.
نامبردە در دهە شصت بە دلیل فعالیتهای کارگری ۵ سال در زندان حکومت ایران در اورمیە محبوس بودە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید