مادر آزاد عباسی بە دلیل ضعف ناشی از اعتصاب در بیمارستان بستری شد.

مادر آزاد عباسی از اعتصاب کنندگان کمپین هاواری کانی بڵ بە دلیل ضعف جسمی ناشی از عدم تغذیه مداوم در همراهی با اعتصاب غذای پسرش و فشار ناشی از خبر بستری شدن آزاد کە دیرواز در بیمارساتان سنندج بە علت ضعف ناسی از اعتصاب نە روزە بستری شد ، دچار سرگیجه و افت فشار شدید شده و به بیمارستان دهگلان انتقال یافتە و بستری شد.

در ھمین رابطە بیش از 1200 نفر از  فعالان مدنی و حافظان محیط زیست طی نامەایی از اعتصاب کنندەگان خواستەاند کە بە اعتصاب غذای خود پایان دھند در نامە مربوطە امدە است کە “از آنجا که نمی توانیم منتظر حرکتی موثر باشیم ، امضا کننده گان زیر خاضعانه از شما تقاضامندیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهید . مسئولان هم نیک پیام شما  شنیده اند. اکنون اگر با مردمان باشند به درخواست شما و همه دوستداران کانی بل پاسخی شایسته خواهند داد. در ھمین رابطە نمایندگان استاندار، مجمع نمایندگان دولت در استان کردستان  در دیداری از کمپین اعتصاب غذای کمپین ھاواری کانی بل  خواستند کە بە اعتصاب خود پایان دھند و طی بیانەایی کە توسط  کمپین اعتصاب غذای کمپین ھاواری کانی منتشر شدە است  امدە است  مشروط بر اینکه پیگیری های جدی توسط این نمایندگان انجام شود به اعتصاب خود  موقتا پایان  خواھند دادند. در ھمین دیدار طوماری را کە بیش از 3000 نفر  در ان بە سیاست تخریب کانی بل اعتراض کردەاند بە نمایندەگان دولت تسلیم شد.

لازم بە یاداوری است کە تاکنون مسئولین دولتی ھیجگونە پاسخی بە این خواست مردمی ندادەاند و بر اساس برخی اخبار فعالان معترض از طرف نیروھای امنیتی  تحت فشار قرار دادە شدەاند کە بە اعتراض خود پایان دھند

در پی آبگیری ناگهانی سد داریان، تعدادی زیادی از فعالان محیط زیستی بە این عمل دولت اعتراض کردند و تعدای از فعالان  اعتصاب غذا کردند تا شاید اینگونه بتوانند پیام خود را به کاربدستان دولتی برسانند و این چشمه را نجات دهند.

سد داریان ازجمله سدهایی است که با توجه به بالاترین اثرات تخریبی در زمینه های مختلف زیستی، فرهنگی و اجتماعی، با بی توجهی کامل به نظر و اعتراض کارشناسان و فعالان محیط زیستی و دوستداران فرهنگی و اجتماعی اکوسیستم اطراف آن از جمله حساسیت بسیار بالا بر روی “کانی بل”، به مرحله ی آبگیری رسید. سد داریان یک فاجعه ی ملموس و مشهود سدسازی است که با تخریب “کانی بل” یکی از بزرگترین تخریبات بر پیکر ه ی طبیعت و تاریخ “هورامان” وارد خواهد آورد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان  از ھمان ابتدا  از کمپین دوستداران نجات کانی بل و دیگر فعالین مدنی و محیط زیستی و دوستداران محیط زیست کە  نسبت به آبگیری سد داریان و دیگر پروژەھای تخریبی طبیعت کوردستان  در جهت رسیدن به اهداف محیط زیستی دست بە اعتصاب زدەاند قاطعانە حمایت کردە و ھر گونە خشونت، تھدید و بدرفتاری کاربدستان دولتی و نظامیان را  نسبت بە این فعالین بشدت محکوم کردە است . ھمزمان  از  سازمان ملل متحد، سازمان علمی فرهنگی و تربیتی ملل متحد، مرکز نظارت بر حفظ محیط زیست دنیا،  سازمانھای محیط زیستی، نھادھای حقوق بشری ، فعالان زیست محیطی و عموم مردم می‌خواهد کە نسبت به روند سیاستھای تخریبی دولت ایران در کوردستان اعتراض کنند.

جمعیت حقوق بشر کردستان

2015-12-12