اشنویه(شنو)؛ بازداشت دو شهروند معترض دیگر ازسوی نیروهای سرکوبگر حکومت ایران

ک.م.م.ک:
شنبه ۲ مهرماه سال ۱۴۰۱ شمسی، در ادامه تجمعات اعتراضی به قتل حکومتی ژینا امینی دو شهروند با اسامی، “فرزاد رسول پور ” ۲۶ ساله و “اسامه” (فامیلی نامشخص)، از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت ایران، بازداشت شدند.

بنا بر گزارشات دریافتی؛ نیروهای سرکوبگر حکومت ایران پس از بازداشت، آنها را به مکانی نامعلوم انتقال داده، و از سرنوشت و محل نگهداری آنها هیچ اطلاعاتی در دست نمی باشد.
ا.ح