سیاوش حیاتی اعتصاب غذا کرد

ک.م.م.ک:

یکشنبە سوم مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، طی اطلایەای کە از سوی مجمع مشورتی فعالین یارسان صادرشدە است، آقای سیاوش حیاتی سخنگوی این مجمع و دبیر جبهە متحد کورد، از لحظە بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در کرماشان، اقدام بە اعتصاب غذا کردە است.
متن کامل اطلاعیە در زیر آوردە شدە است:

اول و آخر یار
اطلاعیه

به اطلاع می‌رساند آقای سیاوش حیاتی سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان و دبیر جبهه‌ی متحد کرد طی تماسی که امشب با خانواده داشته به آنها خبر داده که در پلیس امنیت شهرستان کرمانشاه تحت بازداشت قرار دارد و از بدو دستگیری از خوردن امتناع نموده و اعلام اعتصاب غذا کرده است.

مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان
۲ مهر ماه ۱۴۰۱

م.ه