ناصر گلپری پور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران “ناصر گلپری پور” از شهروندان خوشنام شهر سنندج(سنە) را بازداشت و با خود بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

بر اساس اظهارت یک منبع نزدیک بە این خانوادە: ناصر گلپری پور در تاریخ مذکور بعد از همراهی دخترش بە منزل و بە همراە چند تن از دیگر فعالین شهر سنندج در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

شایان ذکر است کە، ناصر گلپری پور پدر حبیب اللە گلپری پور زندانی و فعال سیاسی سابق است کە چندسال پیش توسط سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران در زندان این حکومت در اورمیە اعدام شد.

لازم بە ذکر است کە، بعداز پیگیرهای خانوادە نامبردە، روز بعد از بازداشت، ناصر گلپری پور یک تماس کوتاە با خانوادە داشتە اما از محل نگهداری خود اظهار بی اطلاعی کردە است.
م.ە