سە نوجوان در پاوە با توسل بە خشونت بازداشت شدند

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهری اسلامی ایران در پاوە سە نوجوان بە نامهای “سوران اسعدی، کارو حسینی و نیما نادری” همگی ۱۶ سالە را با توسل بە خشونت و ضرب و شتم بازداشت کردند.

بر اساس اظارات یک منع نزدیک بە بازداشت شدگان؛ نیروهای امنیتی ایران، ساعت ۱ امداد روز پنج شنبە بە منزل پدری سوران اسعدی یورش بردەو نامبردە را با ضرب و شتم بازداشت کردند.


همچنین افزود؛ درحین بازداشت سوران اسعدی، سر وی دچار شکستگی شد ولی با این حال نیروهای امنیتی در ادامە رفتار خشونت آمیز خود همچنان مصر بودند.

بر همین اساس، کارو حسینی و نیما نادری روز پنج شنبە با قید وثیقە از بازداشتگاە بە صورت موقت آزاد شدە اما از سرنوشت سوران اسعدی اطلاعی در دست نیست و این امر موجب گرانی مضاعف برای خانوادە نامبردە شدە است.
م.ە 

دیدگاهتان را بنویسید