افزایش موج بازاداشتها با پنج بازداشتی درشهرهای کوردستان

ک.م.م.ک:

سە شنبە ۲۹ شهریور ماە ۱۴۰۱ و در چهارمین روز اعتراضات خونین کوردستان بە کشتەشدن ژینا امینی دختر ۲۲ سالە سقزی، در موجب بازداشتهای دستگاە امنیتی جمهوری اسلامی ایران، یک شهرند بە نام “ثریا خدری” از فعالین مدنی شهر سنندج(سنە) توسط نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و بە مکان ناملومی منتقل شد.

در دیگر سو و درشهر سقز، چهارشنبە ۳۰ شهریور، نیروهای امنیتی یک جوان اهل سقز بە نام “بهنام رحیمی” را بازداشت کردە کە تاکنون از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.


در همین رابطە و در روز چهار شنبە ۳۰ خرداد و روز پنجم اعتراضات سراسری بە کشتن ژینا امینی، نیروهای ادارە اطلاعات ایران در شهر دیولان، سە فعال مدنی این شهر بە اسامی “سروە رحمانی پور، سیروس عباسی و آزاد عباسی” را بازداشت و بە مکان نا معلومی بردەاند.

لازم بە ذکراست کە، بازداشت شهروندان کورد بدون ارائە حکم قضایی و بە صورت خودسرانە از سوی دستگاەهای امنیتی و نیروهای ادارە اطلاعات صورت گرفتە و تاکنون از سرنوشت بیشتر بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید