جان باختن یک پناهجوی کورد بە دلیل حرص و طمع قاچاقی در بلاروس

ک.م.م.ک:

هفتە انتهایی ماە آگوست ۲۰۲۲ میلادی، یک پناهجوی ۴۱ سالە بە نام “دلشاد (حمید) گیلانی زادە” اهل روستای راژان از توابع اورمیە بە دلیل طمع یک فرد قاچاقچی در خیابانهای بلاروس جان باخت.

بر اساس اظهارات یک منبع مطلع: حمید گیلانی زادە از اورمیە بە وسیلە ارتباط با شخصی ــ قاچاقچی ـ متخلص بە “مصطفی” از راە قاچاق بە کشور بلاروس رسیدە و ازآنجا باید بەکشورهای اروپایی منتقل میشد.


منبع افزود: پس از توقف چندین ماهە دلشاد گیلانی زادە در کشور بلاروس و عدم توانایی انجام تعهدات قاچاقچی ــ مصطفی ــ نسبت بە انتقال نامبردە بە کشورهای اروپای مرکزی، نامبردە هفتە انتهایی آگوست در یکی از منزلهای اجارە شدە توسط فرد قاچاقچی و همکارانش دچار حملە عصبی ــ تشنج ــ شدە و وضعیت سلامتش دچار اختلال میشود.


سپس افراد همکار قاچاقچی برای کسب تکلیف با وی تماس گرفتە و ازسوی قاچاقچی مامور میشوند کە حمید(دلشاد) را پس از گرفتن پولها و مدارکش در خیابان رها کنند.
همچنین منبع مذکور ادامە داد: حمید(دلشاد) گیلانی زادە پس چند روز بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی و بە خاطر وخامت وضع جسمانی در خیابان جان خود را ازدست میدهد.

بر اساس گزارش، پس از اطلاع پلیس کشور بلاروس از جان باختن این شهروند کورد، بە وسیلە یک سیم کارت ایرانی موجود در جیب پناهجوی جانباختە و انجام تحقیقات از طریق سفارت کشور ایران، هویت حمید گیلانی زادە برای پلیس آشکار شدە و خانوادە وی از مرگ فرزندشان مطلع میشوند.
لازم بە ذکر است کە، سالانە بە دلیل ضلم و ستم حکومت جمهوری اسلامی ایران برشهروندان و بلاخص شهروندان کورد، چندین جوان در راە کوچ و مهاجرت بە کشورهای امن در اروپا جان خودرا از دست میدهند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید