نیروهای مسلح ایران یک کولبر دیگر را بە گلولە بستند

ک.م.م.ک:

سە شنبە ۱۵ شهریور ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای مسلح مرزی جمهوری اسلامی ایران درارتفاعات “هنگەژالە” بانە بە سوی گروهی از کولبران آتش گشودە کە طی آن کولبری بە نام “شورش باشبلاغی” از ناحیە پا، دست و پشت بە شدت زخمی شد.

براساس گزارش، شورش باشبلاغی اهل سقز، متاهل ۴۱ سالە و دارای دوفرزند است.
لازم بە ذکر است کە، گمان میرود طی ماەهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی ایران بە شیوەای جدید و کاملا خصمانە و بە نیت کشتن کولبران بە نیروهای مسلح مرزی دستور آتش بە اختیار دادە و روزانە موجب کشتە و زخمی شدن تعداد زیادی ازکولبران و کاسبکاران کورد دراین بخش ازکوردستان میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان اعمال فضای فشار بر مرد کورد جهت ممانعت از امرار معاش وگذران زندگی را در منافات با حقوق شهروندی دانستە و از سازمانهای حقوق بشری، مجامع بین المللی و سازمانهای منع خشونت علیە شهروندان خواستار است، رفتار خصمانە و بدور از شان انسانی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردە و از کشتار بیشتر کاسبکاران کورد جلوگیری کنند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید