آزاد عباسی از اعتصاب کنندگان هاواری کانی بل در بیمارستان بستری شد.

آزاد عباسی از اعتصاب کنندگان هاواری کانی بل پس از 9 روز اعتصاب غذا و  4 روز مبتلا بە بیماری  انفولانزا در بیمارستان بستری شد.

آزاد عباسی مسئول جمعیت شیدای سبز لیلاخ و عضو هیات مدیره شبکه سمن های زیست محیطی کردستان با پیشنهاد شکل گیری اعتصاب دسته جمعی در راه جلوگیری از تخریب سرمایه های محیط زیستی از جمله کانی بل از 13 آذر دست به اعتصاب غذا زد.

ھمزمان وضعیت جسمی  دە نفر دیگر  از اعتصاب  کنندگان  کە 9 روز است در اعتصاب غدا بسر میبرند رو بە وخامت میرود.  

در ھمین حال بە  گزارش آکاایران نماینده مردم سنندج، دیوان دره و کامیاران مرادی  در مجلس شورای اسلامی گفت کە “به وزیر نیرو در خصوص توجه به حفظ چشمه کانی بل به عنوان میراث فرهنگی کردستان تذکر می دهم متأسفانه آبگیری سد داریان می تواند باعث عدم حفظ کانی بل شود. فعالان زیست محیطی برای حفظ چشمه کانی بل اقدام به اعتصاب غذا کرده اند و اگر وزارت نیرو توجه لازم را نکند عواقب موضوع جدی است بنابراین باید سریع تر پیگیری شود.”  

در ھمین رابطە بیش از 1200 نفر از  فعالان مدنی و حافظان محیط زیست طی نامەایی از اعتصاب کنندەگان خواستەاند کە بە اعتصاب غذای خود پایان دھند در نامە مربوطە امدە است کە “از آنجا که نمی توانیم منتظر حرکتی موثر باشیم ، امضا کننده گان زیر خاضعانه از شما تقاضامندیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهید . مسئولان هم نیک پیام شما  شنیده اند. اکنون اگر با مردمان باشند به درخواست شما و همه دوستداران کانی بل پاسخی شایسته خواهند داد”

ھمزمان 21 نفر از وکلا و حامیان این کمپین در صدد نوشتن یک شکایتنامە  در خصوص پیگیری و دادخواست برای  نجات کانی بل  ھستند. 

لازم بە یاداوری است کە تاکنون مسئولین دولتی ھیجگونە پاسخی بە این خواست مردمی ندادەاند و بر اساس برخی اخبار فعالان معترض از طرف نیروھای امنیتی  تحت فشار قرار دادە شدەاند کە بە اعتراض خود پایان دھند

در پی آبگیری ناگهانی سد داریان، تعدادی زیادی از فعالان محیط زیستی بە این عمل دولت اعتراض کردند و تعدای از فعالان  اعتصاب غذا کردند تا شاید اینگونه بتوانند پیام خود را به کاربدستان دولتی برسانند و این چشمه را نجات دهند.

سد داریان ازجمله سدهایی است که با توجه به بالاترین اثرات تخریبی در زمینه های مختلف زیستی، فرهنگی و اجتماعی، با بی توجهی کامل به نظر و اعتراض کارشناسان و فعالان محیط زیستی و دوستداران فرهنگی و اجتماعی اکوسیستم اطراف آن از جمله حساسیت بسیار بالا بر روی “کانی بل”، به مرحله ی آبگیری رسید. سد داریان یک فاجعه ی ملموس و مشهود سدسازی است که با تخریب “کانی بل” یکی از بزرگترین تخریبات بر پیکر ه ی طبیعت و تاریخ “هورامان” وارد خواهد آورد.

جمعیت حقوق بشر کردستان

2015.12.11