آزادی موقت یک شهروند با قید وثیقە سنگین از بازداشتگاە امنیتی

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۷ شهریور ماە سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند اهل روستای زیوکە از توابع پیرانشهر(پیرانشار) بە نام “هژار دلسوز” با تودیع وثیقە ۳ میلیارد تومانی از بازداشتگاە امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در اورمیە تا روز نشست دادگاە موقتا آزاد شد.

هژار دلسوز در تاریخ ۱۴ تیرماە همراە با عمویش بە نام عثمان دلسوز ۶۴ سالە و یکی از دامادهایشیان بە اسم آکام خضرزادە بدون ارائە حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و بە بازداشتگاهی امنیتی در اورمیە منتقل شدند.

لازم بە ذکر است کە، شهروند مذکورد و دونفر همراهش در طول مدت بازداشت از حق داشتن وکیل و تماس با خانوادە محروم بودند.
شایان ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر خبر از سرنوشت دو نفر بازداشت شدە دیگر اطلاعی دردست نیست.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید