یوسف مام قادری بەزندان حکومت ایران دربوکان منتقل شد

ک.م.م.ک:

شنبە پنجم شهریور ماە سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یوسف مام قادری شهروند بازاشتی اهل بوکان، از بازداشتگاە ادارە اطلاات جمهوری اسلامی ایران بە زندان مرکزی ایران در بوکان منتقل شد.

یوسف مام قادری پیشتر جهت انجام بازجویی بە بازداشتگاە ادارە اطلاعات دراورمیە منتقل سپس بە بوکان انتقال دادەشدەبود.

لازم بە ذکر است کە، این شهروند اهل بوکان در طول دوران بازداشت از حق داشتن وکیل و همچنین تماس با خانوادە محروم بود.

یوسف مام قادری روز یکشنبە پنجم تیرماە، بدون ارائە حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران در بوکان بازداشت شد.
تا لحظە تهیە و نشر این خبر از اتهامات مطروحە علیە این شهروند بوکانی اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید