انفجار مین کولبر دیگری را بە شدت زخمی کرد

ک.م.م.ک:
پنج شنبە ۲۷ مرداد ماە سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک کولبر اهل روستای جنگ سر ازتوابع شهرستان سلماس با نام محمود عثمانی بر اثر انفجار مین در منطقە مرزی هنگەژال بانە بەشدت زخمی شد.

بر اساس گزارش، کولبر مذکور براثر صدمات ناشیاز انفجار مین های کاشتە شدە در نواحی مرزی بانە دوو چشم و یک پای خود را از دست داد.
لازم بە ذکر است کە، محمود عثمانی بلافاصلە توسط همراهان خود بە بیمارستان بانە منتقل شد، اما بە دلیل فقرشدید مادی از پرداخت هزینە درمان عاجز میباشد.


لازم بە یادآوری است کە یک روز قبل درروز چهارشبە نیز یک کودک کولبر اهل شهرصاحب از توابع سقز با نام آمانج آذرپور بر اثر انفجار مین در همین منطقە بە شدت زخمی شدە وبە دلیل شدت جراحات بە تهران جهت مداوا منتقل شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید