‎كرماشان؛ قتل یك محیطبان بە دست پدر مقتول

‎ك.م.م.ك:

‎شنبە ٢٢ مرداد ماە سال ١٤٠١ شمسی، در جریان رسیدگی بە پروندە یك محیطبان با هویت برومند نجفی، در یکی از مراجع قضای شهرکرماشان، پس از توقف حکم اعدام نامبرده در هنگام خروج از دادگاه از سوی پدر مقتول هدف گلوله قرار گرفته جان خود را از دست داد.

بنابرگزارشات دریافتی؛ در تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ و در جریان درگیری محیطبانان، با چهارشکارچی غیر مجاز یک تن از شکارچیان توصت نامبرده مجروح گردیده،سپس به دلیل جراحت ناشی از گلوله جان خود را از دست داده است.

بایدخاطر نشان کرد در جریان این سوء قصد یک سرباز که همراه نامبرده بود نیز هدف گلوله قرار گرفته جهت درمان به مرکز درمانی انتقال داده شده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید