انتقال شاپور مرادی بە زندان حکومت ایران در سنندج

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ١٩ مردادماە ١٤٠١ خورشیدی، شاپورمرادی شهروند اهل تنگیسر، از بازداشتگاە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بەزندان مرکزی این حکومت در سنندج( سنە) منتقل شد.

براساس گزارش، شاپور مرادی در طول دوران بازداشت و بازجویی در ادارە اطلاعات ازحق داشتن وکیل و تماس با خانوادە محرومبودەاست.

لازم بە ذکراست کە، نامبردەدر تاریخ سەشنبە ١٧ خرداد ١٤٠١ درمحل کار خودواقع در خیابان غفور سنندج توسط نیروهای لباسشخصی ادارە اطلاعات  ایران بازداشت و بەاتهام همکاری بق احزاب کورد مخالف حکومت ایران مورد بازجویی قرار گرفت.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید