یک مرد سقزی خود را حلق آویزکرد

ک.م.م.ک:

بر اساس گزراش جمعیت حقوق بشر کوردستان، پنج شنبە ٢٠مرداد ماە ١٤٠١ خورشیدی، یک شهروند سقزی با نام علی مجید پور ازطریق حلق آویزکردن بە زندگی خود پایان داد.

بنا بە گفتە یکی از نزدیکان شهروند متوفی: نامبردە حدودا ٥٠سالە و ساکن محلە حاجی آباد سقز کوچە کیمیا ٨ بودە کە در منزلشخصیش خود را دار زدەاست.

منبع مذکور افزود: حدود دوماە قبل نیز همسر مرد متوفی از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود پایان دادە بود.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید